Matematická gramotnost pro učitele SŠ 11., 18. a 25. 6. 2018 OSTRAVA – seminář (24 hod.)

3 570 

Kurz je připraven přesně podle požadavků MŠMT na DVPP v rámci tzv. šablon. Je určen pro pedagogy SŠ a lze ho zrealizovat v různých hodinových dotacích (viz dále zde na webu). Ve všech hodinových variantách je akreditován MŠMT. Kurz, který máte otevřen, realizuje 24 hod. výuky ve třech samostatných dnech (vždy pondělky) tak, abyste nemuseli cestovat do školicího střediska a tam nocovat. Vzhledem k prezenční formě je také upravena cena, která je nastavena tak, aby škole z dotačního příspěvku zbyly prostředky např. k úhradě cestovních nákladů účastníků či dalších vzdělávacích aktivit. Pozor, kapacita semináře je omezená. Rozsah kurzu vždy pracuje s vyučovací hodinou v délce 45 minut.

Popis

Matematická gramotnost pro učitele SŠ – zahrnuje témata:

  • ÚVOD DO PROBLEMATIKY MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI Co znamená, že je žák matematicky gramotný? Jak je taková gramotnost měřitelná? K čemu je dobrá? Proč je matematika obestřena strachem a předsudky? Historický přístup k výuce matematiky a současné problémy / přednáška
  • POZICE MATEMATIKY V SOUČASNÉM VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU A TROCHA STATISTIKY Komentář k mezinárodnímu šetření PISA (Programme for International Student Assesment), mezinárodnímu šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study a k pozici matematiky v současném vzdělávacím systému SŠ, příprava učitelů matematiky na pedagogických fakultách a dalších VŠ. Trendy, projekty, státní maturita apod / přednáška
  • TRADIČNÍ VS. INOVATIVNÍ METODY VE VÝUCE MATEMATIKY Metody slovní (metody monologické, dialogické, práce s učebnicí, s textem aj.), metody induktivní, Hejného metoda. Výklad základních principů nejběžněji užívaných metod v prostředí českých SŠ / přednáška + seminář
  • ROLE UČITELE A ŽÁKA VE VÝUCE MATEMATIKY Učitel jako nositel pravdy vs. moderátor/průvodce ve vzdělávání, názory na výuku – transmisívní přístup k vyučování (učitel předvádí náležité postupy a žáci je opakují) vs. konstruktivistický přístup (spolupráce, hledání řešení, objevování souvislostí aj., rozvoj matematického myšlení žáků SŠ.
  • ICT VE VÝUCE MATEMATIKY Praktická cvičení s ICT technologiemi / přednáška + seminář
  • PŘÍPRAVA UČITELE K VÝUCE MATEMATIKY POMOCÍ ICT Vytváření přípravy pro 1 vyučovací hodinu matematiky založenou na uplatnění ICT.
  • MATEMATIKA VŠUDE KOLEM NÁS Matematika a její aplikace, převedení matematického problému do reálného světa. Matematika v každodenním životě – finanční gramotnost

Harmonogram kurzu:
pondělí 11. 6. 2018 / 8:00 – 8:30 hod. registrace; 8:30 – 15:30 výuka / jedna vyučovací hodina = 45 minut
pondělí 18. 6. 2018 / 8:00 – 15:00 výuka
pondělí 25. 6. 2018 / 8:00 – 15:00 výuka

Lektorka:

Mgr. Zuzana Homanová – metodička matematiky a odborná vědecká pracovnice. Absolventka PřF Ostravské univerzity v Ostravě obor Aplikovaná matematika v ekonomii, nyní realizuje doktorandské studium v oboru Informační a komunikační technologie na PdF Ostravské univerzity v Ostravě; do roku 2012 zaměstnána v RWE v pozici Specialista sales controling. Školitelka v rámci projektu „Tablety do škol – chytří pomocníci ve výuce“. Vyučuje matematiku a informatiku na katedře Informačních a komunikačních technologií OU v Ostravě. Jednatelka firmy HF photostory..

V ceně kurzu je 3x občerstvení (coffee break, čaj, voda, ovoce, obložená bageta).

Více informací: Katalogový list – Matematická gramotnost pro ZŠ a SŠ – seminář a workshop

Matematická gramotnost pro učitele SŠ 11., 18. a 25. 6. 2018 OSTRAVA – seminář (24 hod.)

Další informace

Délka kurzu

3 x 8 hodin

Datum

11.; 18. a 25. 6. 2018

Místo konání

Bude oznámeno podle počtu přihlášených (možné i u vás ve škole).